บริการให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

          บริษัท เอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด มีการให้บริการงานต่าง ๆ ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ที่ครอบคลุมความต้องการด้านสิ่งแวดล้อมภายในโรงงานอุตสาหกรรม อย่างครบวงจรและเป็นมืออาชีพ เช่น

 • ระบบประปา

 • ระบบน้ำสะอาดสำหรับโรงงานอาคารสาธารณะหรืออาคารขนาดใหญ่

 • ระบบน้ำเสียสำหรับชุมชนโรงงานอาคารสาธารณะหรืออาคารขนาดใหญ่

 • ระบบการบำบัดนำน้ำทิ้งกลับมาใช้ใหม่สำหรับชุมชนโรงงานอาคารสาธารณะหรืออาคารขนาดใหญ่

 • ระบบการพัฒนาพื้นที่หรือแหล่งน้ำที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับน้ำฝนหรือน้ำฝนที่ยังขังอยู่หรือน้ำทิ้งหรือน้ำบาดาล

 • ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศของสถานที่ที่มีแหล่งกำเนิดมลพิษ

 • ระบบการจัดการมลภาวะทางเสียงสำหรับโรงงานหรืออาคารสาธารณะ

 • ระบบการฟื้นฟูสภาพดินหรือสภาพน้ำ

 • ระบบขยะมูลฝอยในสถานที่ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2550

 • ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม

 • ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย

โดยมีรูปแบบและขอบเขตการให้บริการดังนี้

(1) งานให้คำปรึกษา(Consulting)

(2) งานวางโครงการ(Feasibility study, Plant layout)

(3) งานออกแบบและคำนวณ(Design)

(4) งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต(Construction,Installation,Production)

(5) งานพิจารณาตรวจสอบ(Inspection)

(6) งานอำนวยการใช้(Startup, Operation, Monitoring)