บริการด้านการตรวจวัดวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม

ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ศูนย์มาตรวิทยา บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นผู้ให้บริการในเรื่องของการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม แบบครบวงจร โดยมีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว -169 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรองตาม มอก. 17025 Accredited TESTING No. 0425 (ISO/IEC. 17025:2005) จากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือ สมอ. รวมทั้งได้รับใบอนุญาตผู้รับรองรายงานการตรวจวัด และวิเคราะห์สภาวะการทำงานตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2549 (รสส.2) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

STACK MONITORING
บริการตรวจวัดมลพิษอากาศจากปล่องระบาย

Following US EPA methods

 • ฝุ่นละออง (Particulates)
 • ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (S02)
 • ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx as N02)
 • ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
 • ความทึบแสง (Opacity)
 • โลหะหนัก (Heavy metals)
 • Toxic Gas and Chemical Substance
 • Volatile Organic Compounds (VOCs)
 • Total Organic Carbon (TOC)
 • Dioxins
 

 

AMBIENT AIR MONITORING
บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

Following US EPA / NIOSH methods

 • ฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 100 ไมครอน (TSP)
 • ฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 10 ไมครอน (PM10)
 • ฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5)
 • ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
 • ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
 • ความเร็วลมและทิศทางลม
 • โลหะหนัก Heavy metals
 • Toxic Gas and Chemical Substance
 • Volatile Organic Compounds (VOCs)
 • ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 Hrs.)
 • ตรวจวัดระดับเสียงรบกวน
 • Vibration
 

 

WORKPLACE MONITORING
บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมภายในสถานที่ทำงาน

Following US EPA / NIOSH / OSHA methods

 • ฝุ่นละออง ขนาดต่ำกว่า 100 ไมครอน (Total Dust)
 • ฝุ่นละออง ขนาดต่ำกว่า 10 ไมครอน (Respirable Dust)
 • ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8 Hrs., Lmax, Lpeak, Noise Dose)
 • ความร้อน WBGT ในสถานที่ปฏิบัติงาน (WBGT Index)
 • แสงสว่าง ในสถานที่ปฏิบัติงาน (Light)
 • โลหะหนัก (Heavy metals)
 • Toxic Gas and Chemical Substance
 • Noise Contour
 

บริการการตรวจสอบความถูกต้องของการทำงานของระบบติดตามตรวจวัดการระบายมลพิษทางอากาศจากปล่อง อย่างต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitor Certification and Audits)

ในปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมหลายๆ แห่งได้มีการติดตั้งระบบติดตามตรวจวัดการระบายมลพิษทางอากาศจากปล่องอย่างต่อเนื่อง (CEMS) ซึ่งสามารถให้บริการในการตรวจสอบความถูกต้องของการทำงานของระบบ CEMS โดยมีขอบข่ายการให้บริการ คือ

- การทดสอบ Relative Accuracy Test Audit (RATA) และ Calibration Drift  (CD Test) เพื่อเป็นการตรวจรับระบบ CEMS หลังการติดตั้ง 

- หากเป็นโรงงานที่การติดตั้งระบบ CEMS แล้ว  ทางบริษัทมีบริการด้าน Quality Assurance สำหรับระบบ CEMS โดยการทำ Quarterly Audit ตาม Appendix F, 40 CFR 60

 

บริการประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ ด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (AERMOD)

AERMOD เป็นแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ซึ่งใช้เป็นครื่องมือในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ ควบคู่กับมาตรการต่างๆ เช่น ระบบเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม การควบคุมแหล่งกําเนิดที่สําคัญ การปรับลดมลพิษในพื้นที่ รวมถึงใช้ในการประเมินในขั้นตอนการขออนุมัติหรือขออนุญาตในรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการต่างๆ

ประโยชน์ของแบบจําลองคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย *

 

MITIGATION AND MONITORING REPORT
บริการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางของสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

ENVIRONMENTAL COMPLIANCE AUDIT
การจัดทำรายงานการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ผู้ติดต่อประสานงาน
คุณธีรภัทร์ สำราญพงษ์
โทร. 08-1755-2478 Office : 036-273098
E-mail: teerapsu@scg.com
คุณดุจดาว วันดึก
โทร.08-1920-5207 Office : 036-273098
E-mail: dujdaowa@scg.com
 

 

บริษัทที่ใช้บริการกับทางห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม

 

บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด
(โรงงานสระบุรี, ท่าหลวง, หนองแค, ทุ่งสง, ลำปาง)

บริษัท กระเบื้องหลังคาซีแพค จำกัด
(โรงงานสระบุรี 1-2, นครปฐม, ขอนแก่น, นครศรีธรรมราช, นครราชสีมา, ชลบุรี, ลำพูน)

บริษัท สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด (SRIC)

บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (CPAC)

บริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จำกัด

 

บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด
(โรงงานบ้านโป่ง, วังศาลา)

บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ เอนเนอร์ยี่ จำกัด

บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด
(โรงงานบ้านโป่ง, วังศาลา)

บริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
(โรงงานกาญจนบุรี, ปราจีนบุรี)

บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด
(โรงงานนวนคร, ปทุมธานี, ปราจีนบุรี, ชลบุรี, สมุทรปราการ, สงขลา)

 

ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก

บริษัท เอ็นเอส - สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด

บริษัท เหล็กสยาม (2001) จำกัด

 

ลูกค้ากลุ่มอื่นๆ

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท ยางโอตานิ จำกัด

บริษัท โอตานิ เรเดียล จำกัด

บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)

บริษัท อิตาเลียนไทยดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

บริษัท ภัทราพอร์ซเลน จำกัด

บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด

บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด (โรงงานหินกอง, หนองแค)

 

 

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด มุ่งมั่นที่จะช่วยยกระดับ และสนับสนุนระบบมาตรวิทยาของเครือSCG และของทุกอุตสาหกรรมที่เราให้บริการ ให้มีความถูกต้องแม่นยำ และเป็นมาตรฐานสากล เพื่อเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน และต่างประเทศ ด้วยประสบการณ์อันยาวนานและคุณภาพอันเป็นที่ยอมรับในการให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดให้แก่บริษัทในเครือSCG หน่วยงานราชการ และบริษัทภายนอกทั่วไป

 • ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025:2005 จาก สมอ.
 • บริการให้คำปรึกษาด้านเทคนิคทางโทรศัพท์โดยทีมวิศวกรที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์
 • บริการจัดทำแผนสอบเทียบ กำหนดวันรับ-ส่งเครื่องมือ และแจ้งเตือนเมื่อถึงกำหนดสอบเทียบ
 • บริการสอบเทียบเหมารายปี โดยศูนย์มาตรวิทยาจัดทำแผนสอบเทียบ กำหนดวันรับ-ส่งเครื่องมือ และแจ้งเตือนเมื่อถึงกำหนดสอบเทียบ
 • บริการสอบเทียบเร่งด่วน
 • รับสิทธิพิเศษ จัดอบรม ณ สถานที่ลูกค้า โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ทางด้านสอบเทียบโดยตรง
 

มาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 : 2005 จาก สมอ.


นโยบายคุณภาพ
ให้บริการสอบเทียบและทดสอบอย่างถูกต้อง เที่ยงตรง และรวดเร็ว อันทำให้ลูกค้ามั่นใจ และพึงพอใจ

 

ใบรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ศูนย์มาตรวิทยา Sci Eco Services Co., Ltd.
ที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 : 2005 จาก ส
มอ.

 

Calibration Services (In-house)

Dimension Calibration
Temperature Calibration
Humidity Calibration
Pressure Colibration
Mass Calibration
 

 

Temperature Calibration

 

ด้านอุณหภูมิ (Temperature Calibration)
Type of Instrument Range
* 1. Liquid in Glass Thermometer  -30 ํC to 290 ํC
* 2. Probe, Digital Thermometer with Probe  
2.1 RTD -30 ํC to 650 ํC
2.2 Thermocouple -30 ํC to 1,200 ํC
2.3 PRT, Thermocouple (Standard) -30 ํC to 1,200 ํC
* 3.Dry Block -30 ํC to 1,200 ํC
* 4.  
-Thermo-Hygrometer 15 ํC to 45 ํC , 30% to 90% RH
-Thermo-Hygrograph 15 ํC to 45 ํC , 30% to 90% RH

หมายเหตุ : * หมายถึง Scope การให้บริการที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025

 

Mass Calibration

 

ด้านมวล (Mass Calibration)
Type of Instrument Range
* 1. Weight Class E2 1 mg to 10 kg
* 2. Wieght Class F, Weight Class M 1 mg to 30 kg
* 3. Weighing  
3.1 By UKAS LAB-14 Method 0 to 600 kg
- Electronic Balance  
- Spring Balance  
3.2 By DKD-R-7-1 Method 0 to 100 kg
- Electronic  

หมายเหตุ : * หมายถึง Scope การให้บริการที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025

 

Pressure Calibration

 

ด้านความดัน (Pressure Calibration)
Type of Instrument Range
* 1. Barometer (Analog - Digital) 800 mbar to 1,150 mbar
* 2. Absolute Pressure  7 kPa to 180 kPa
* 3. Pressure Calibrator 0-70 bar
* 4. Pressure Module 0-70 bar
* 5. Pressure Tranducer 0-70 bar
* 6. Manometer 0-2 bar
* 7. Pressure Gauge (Analog-Digital) 0.70 bar
* 8. Vaccuum Gauge -0.95 to 0 bar
* 9. Hydraulic Pressure Gauge 0-700 bar
* 10. Hydraulic Pressure Transducer 0-700 bar
* 11. Pneumatic Pressure Transducer Up to 1.8 bar
* 12. Pressure Switch -0.95-20 bar

หมายเหตุ : * หมายถึง Scope การให้บริการที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025

 

Dimension Calibration

 

ด้านมิติ (Dimension Calibration)
Type of Instrument Range
* 1. Sieve 20 µm to 125 µm
* 2. Gauge Blocks Grade 0, 1, 2 0.5 to 100 mm
* 3. Gauge Blocks Comparator 0.5 to 100 mm
* 4. Caliper Checker 0 to 600 mm
* 5. Depth Micor Checker 0 to 300 mm
* 6. Bore Gauge Grade A, B 0.95 to 400 mm
* 7. Outside Micrometer 0 to 1,000 mm
* 8. Inside Micrometer 5 to 500 mm
* 9. Depth Micrometer 0 to 300 mm
* 10. Vernier, Dial, Digital Caliper 0 to 1,000 mm
* 11. Dial Gauge 0 to 50 mm
* 12. Dial Test Indicator 0 to 50 mm
* 13. Feeler Gauge Thickness 0.01 to 3.00 mm
* 14. Height Gauge 0 to 600 mm
* 15. Vernier, Digital Depth Gauge 0 to 300 mm
* 16. Dial Depth Gauge 0 to 300 mm
* 17. Thickness Gauge 0 to 30 mm
* 18. Metal Ruler 0 to 1,000 mm
19. Scale Lupe (Pocket Comparator) 0 to 10 mm
20. วัดชิ้นงาน Any Size

หมายเหตุ : * หมายถึง Scope การให้บริการที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025

Site Calibration

 

สอบเทียบนอกสถานที่ (Site Calibration)
Type of Instrument Range
* 1. Chamber (Oven, Incubator, Freezer, Refrigerator) -80 ํC to 250 ํC
* 2. Furnace 300 ํC to 1,200 ํC
* 3. Water Bath 5 ํC Aboce Ambience to 100 ํC
* 4. Autoclave 100 ํC to 125 ํC
* 5. Weighing Machine  
*5.1 By UKAS LAB-14 Method 0 to 600 kg
- Electroncic  Balance  
- Spring Balance  
*5.2 By DKD-R-1-1 Method 0 to 100 kg
- Eletornic Banlance  
* 6. Pneumatic Pressure Measuring -95 kPa to 2,000 Kpa
Instrument and Pressure Converter  
* 7. Compression Testing Machine 2.25 kN to 2,000 kN
* 8. Tension Testing Machine 2.25 kN to 50 kNv

หมายเหตุ : * หมายถึง Scope การให้บริการที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025

 

ผู้ติดต่อประสานงาน 
คุณพิชชา ตามกรง (อ้อ)
โทร. 08-1721-6583 Office : 02-586-5940
E-mail : pitchat@scg.com

ศูนย์มาตรวิทยา บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด

อาคาร 3 ชั้น 1 เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800

โทรศัพท์ 0-2586-5939-40, 0-2586-5792-3

โทรสาร 0-2586-5109

E-mail : pitchat@scg.com, plantservicesmkt@scg.com, calibrate@scg.com       เป็นผู้ให้บริการในเรื่องของการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม แบบครบวงจร โดยมีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว -169 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมและผ่านการวิเคราะห์สภาวะการทำงานตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย

       ดำเนินงานตรวจสอบคุณภาพกากอุตสาหกรรมชนิดเหลวและแข็งเพื่อกำจัดและใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต์ โดยดูแลตั้งแต่ ตั้งแต่กระบวนการจัดการในการสุ่มตัวอย่าง การทดสอบวิเคราะห์กากของเสีย ตลอดจนถึงการรายงานผลทดสอบ


ขอบข่ายการทำงาน


 • ทดสอบลักษณะทางกายภาพและเคมีของกากอุตสาหกรรมที่เข้ามาในโรงงานและ ผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตได้
 • ควบคุมคุณลักษณะให้ได้ตามกฎหมายกำหนด และผ่านมาตรฐานที่กำหนดภายในโรงงาน รวมถึงมาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
 • การตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม
ลำดับการวิเคราะห์ (Flow Analysis)