โปรแกรมค้นหารหัสกากอุตสาหกรรม

ประเภทธุรกิจของท่าน

กลุ่มธุรกิจของท่าน

คำค้นหา หรือ คีย์เวิร์ด
ลำดับ รหัส ประเภทธุรกิจ กลุ่มธุรกิจ กลุ่มธุรกิจย่อย
1301 19-12-04
โรงปรับคุณภาพของเสีย โรงบําบัดน้ำเสีย โรงผลิตน้ำประปา และ โรงผลิตน้ำใช้ อุตสาหกรรม (wastes from waste management facilities ของเสียจากการบําบัดของเสียโดยวิธีเชิงกล ซึ่งไม่ได้ระบุในรหัสอื่น เช่น การคัดแยก การบด การอัด การทําให้เป็นเม็ด (wastes from the mechanical treatment of waste (for example sorting พลาสติก และยาง (plastic and rubber)
1302 19-12-05
โรงปรับคุณภาพของเสีย โรงบําบัดน้ำเสีย โรงผลิตน้ำประปา และ โรงผลิตน้ำใช้ อุตสาหกรรม (wastes from waste management facilities ของเสียจากการบําบัดของเสียโดยวิธีเชิงกล ซึ่งไม่ได้ระบุในรหัสอื่น เช่น การคัดแยก การบด การอัด การทําให้เป็นเม็ด (wastes from the mechanical treatment of waste (for example sorting แก้ว (glass)
1303 19-12-06
โรงปรับคุณภาพของเสีย โรงบําบัดน้ำเสีย โรงผลิตน้ำประปา และ โรงผลิตน้ำใช้ อุตสาหกรรม (wastes from waste management facilities ของเสียจากการบําบัดของเสียโดยวิธีเชิงกล ซึ่งไม่ได้ระบุในรหัสอื่น เช่น การคัดแยก การบด การอัด การทําให้เป็นเม็ด (wastes from the mechanical treatment of waste (for example sorting HM ไม้ที่มีสารอันตราย (wood containing dangerous substances)
1304 19-12-07
โรงปรับคุณภาพของเสีย โรงบําบัดน้ำเสีย โรงผลิตน้ำประปา และ โรงผลิตน้ำใช้ อุตสาหกรรม (wastes from waste management facilities ของเสียจากการบําบัดของเสียโดยวิธีเชิงกล ซึ่งไม่ได้ระบุในรหัสอื่น เช่น การคัดแยก การบด การอัด การทําให้เป็นเม็ด (wastes from the mechanical treatment of waste (for example sorting ไม้ ที่ไม่ใช่ 19 12 06 (wood other than that mentioned in 19 12 06)
1305 19-12-08
โรงปรับคุณภาพของเสีย โรงบําบัดน้ำเสีย โรงผลิตน้ำประปา และ โรงผลิตน้ำใช้ อุตสาหกรรม (wastes from waste management facilities ของเสียจากการบําบัดของเสียโดยวิธีเชิงกล ซึ่งไม่ได้ระบุในรหัสอื่น เช่น การคัดแยก การบด การอัด การทําให้เป็นเม็ด (wastes from the mechanical treatment of waste (for example sorting สิ่งทอ (textiles)
1306 19-12-09
โรงปรับคุณภาพของเสีย โรงบําบัดน้ำเสีย โรงผลิตน้ำประปา และ โรงผลิตน้ำใช้ อุตสาหกรรม (wastes from waste management facilities ของเสียจากการบําบัดของเสียโดยวิธีเชิงกล ซึ่งไม่ได้ระบุในรหัสอื่น เช่น การคัดแยก การบด การอัด การทําให้เป็นเม็ด (wastes from the mechanical treatment of waste (for example sorting แร่ธาตุ เช่น ทราย หินต่าง ๆ (minerals (for example sand
1307 19-12-10
โรงปรับคุณภาพของเสีย โรงบําบัดน้ำเสีย โรงผลิตน้ำประปา และ โรงผลิตน้ำใช้ อุตสาหกรรม (wastes from waste management facilities ของเสียจากการบําบัดของเสียโดยวิธีเชิงกล ซึ่งไม่ได้ระบุในรหัสอื่น เช่น การคัดแยก การบด การอัด การทําให้เป็นเม็ด (wastes from the mechanical treatment of waste (for example sorting ของเสียที่เผาไหม้ได้ ได้แก่ RDF (combustible waste (refuse derived fuel))
1308 19-12-11
โรงปรับคุณภาพของเสีย โรงบําบัดน้ำเสีย โรงผลิตน้ำประปา และ โรงผลิตน้ำใช้ อุตสาหกรรม (wastes from waste management facilities ของเสียจากการบําบัดของเสียโดยวิธีเชิงกล ซึ่งไม่ได้ระบุในรหัสอื่น เช่น การคัดแยก การบด การอัด การทําให้เป็นเม็ด (wastes from the mechanical treatment of waste (for example sorting HM ของเสียอื่น ๆ รวมถึงวัสดุผสมรวมที่ได้จากการบําบัดเชิงกล ที่มีสารอันตราย (other wastes (including mixtures of materials) from mechanical treatment of waste containing dangerous substances)
1309 19-12-12
โรงปรับคุณภาพของเสีย โรงบําบัดน้ำเสีย โรงผลิตน้ำประปา และ โรงผลิตน้ำใช้ อุตสาหกรรม (wastes from waste management facilities ของเสียจากการบําบัดของเสียโดยวิธีเชิงกล ซึ่งไม่ได้ระบุในรหัสอื่น เช่น การคัดแยก การบด การอัด การทําให้เป็นเม็ด (wastes from the mechanical treatment of waste (for example sorting ของเสียอื่น ๆ รวมถึงวัสดุผสมรวมที่ได้จากการบําบัดเชิงกล ที่ไม่ใช่ 19 12 11 (other wastes (including mixtures of materials) from mechanical treatment of wastes other than those mentioned in 19 12 11)
1310 19-13-01
โรงปรับคุณภาพของเสีย โรงบําบัดน้ำเสีย โรงผลิตน้ำประปา และ โรงผลิตน้ำใช้ อุตสาหกรรม (wastes from waste management facilities ของเสียจากการฟื้นฟูดิน และน้ำใต้ดิน (wastes from soil and groundwater remediation) HM ของเสียในรูปของแข็งจากการฟื้นฟูดินที่มีสารอันตราย (solid wastes from soil remediation containing dangerous substances)
1311 19-13-02
โรงปรับคุณภาพของเสีย โรงบําบัดน้ำเสีย โรงผลิตน้ำประปา และ โรงผลิตน้ำใช้ อุตสาหกรรม (wastes from waste management facilities ของเสียจากการฟื้นฟูดิน และน้ำใต้ดิน (wastes from soil and groundwater remediation) ของเสียในรูปของแข็งจากการฟื้นฟูดิน ที่ไม่ใช่ 19 13 01 (solid wastes from soil remediation other than those mentioned in 19 13 01)
1312 19-13-03
โรงปรับคุณภาพของเสีย โรงบําบัดน้ำเสีย โรงผลิตน้ำประปา และ โรงผลิตน้ำใช้ อุตสาหกรรม (wastes from waste management facilities ของเสียจากการฟื้นฟูดิน และน้ำใต้ดิน (wastes from soil and groundwater remediation) HM กากตะกอนการฟื้นฟูดินที่มีสารอันตราย (sludges from soil remediation containing dangerous substances)