โปรแกรมค้นหารหัสกากอุตสาหกรรม

ประเภทธุรกิจของท่าน

กลุ่มธุรกิจของท่าน

คำค้นหา หรือ คีย์เวิร์ด
ลำดับ รหัส ประเภทธุรกิจ กลุ่มธุรกิจ กลุ่มธุรกิจย่อย
1321 19-13-04
โรงปรับคุณภาพของเสีย โรงบําบัดน้ำเสีย โรงผลิตน้ำประปา และ โรงผลิตน้ำใช้ อุตสาหกรรม (wastes from waste management facilities ของเสียจากการฟื้นฟูดิน และน้ำใต้ดิน (wastes from soil and groundwater remediation) กากตะกอนการฟื้นฟูดิน ที่ไม่ใช่ 19 13 03 (sludges from soil remediation other than those mentioned in 19 13 03)
1322 19-13-05
โรงปรับคุณภาพของเสีย โรงบําบัดน้ำเสีย โรงผลิตน้ำประปา และ โรงผลิตน้ำใช้ อุตสาหกรรม (wastes from waste management facilities ของเสียจากการฟื้นฟูดิน และน้ำใต้ดิน (wastes from soil and groundwater remediation) HM กากตะกอนการฟื้นฟูน้ำใต้ดินที่มีสารอันตราย (sludges from groundwater remediation containing dangerous substances)
1323 19-13-06
โรงปรับคุณภาพของเสีย โรงบําบัดน้ำเสีย โรงผลิตน้ำประปา และ โรงผลิตน้ำใช้ อุตสาหกรรม (wastes from waste management facilities ของเสียจากการฟื้นฟูดิน และน้ำใต้ดิน (wastes from soil and groundwater remediation) กากตะกอนการฟื้นฟูน้ำใต้ดิน ที่ไม่ใช่ 19 13 05 (sludges from groundwater remediation other than those mentioned in 19 13 05)
1324 19-13-07
โรงปรับคุณภาพของเสีย โรงบําบัดน้ำเสีย โรงผลิตน้ำประปา และ โรงผลิตน้ำใช้ อุตสาหกรรม (wastes from waste management facilities ของเสียจากการฟื้นฟูดิน และน้ำใต้ดิน (wastes from soil and groundwater remediation) HM น้ำเสีย หรือน้ำเสียที่ถูกทําให้เข้มข้นจากการฟื้นฟูน้ำใต้ดิน ที่มีสารอันตราย (aqueous liquid wastes and aqueous concentrates from groundwater remediation containing dangerous substances)
1325 19-13-08
โรงปรับคุณภาพของเสีย โรงบําบัดน้ำเสีย โรงผลิตน้ำประปา และ โรงผลิตน้ำใช้ อุตสาหกรรม (wastes from waste management facilities ของเสียจากการฟื้นฟูดิน และน้ำใต้ดิน (wastes from soil and groundwater remediation) น้ำเสีย หรือน้ำเสียที่ถูกทําให้เข้มข้นจากการฟื้นฟูน้ำใต้ดิน ที่ไม่ใช่ 19 13 07 (aqueous liquid wastes and aqueous concentrates from groundwater remediation other than those mentioned in 19 13 07)
1326 19-80-01
โรงปรับคุณภาพของเสีย โรงบําบัดน้ำเสีย โรงผลิตน้ำประปา และ โรงผลิตน้ำใช้ อุตสาหกรรม (wastes from waste management facilities ของเสียจากการบําบัดอากาศเสียจากกระบวนการผลิตที่ไม่ได้ระบุไว้ในรหัสอื่น (wastes from air pollution control system not otherwise specified in the list) HM ของเสียในรูปของแข็ง เช่น ฝุ่นจากระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ ได้แก่ Baghouse ESP Cyclone Scrubber ที่มีสารอันตราย (solid wastes
1327 19-80-02
โรงปรับคุณภาพของเสีย โรงบําบัดน้ำเสีย โรงผลิตน้ำประปา และ โรงผลิตน้ำใช้ อุตสาหกรรม (wastes from waste management facilities ของเสียจากการบําบัดอากาศเสียจากกระบวนการผลิตที่ไม่ได้ระบุไว้ในรหัสอื่น (wastes from air pollution control system not otherwise specified in the list) ของเสียในรูปของแข็ง เช่น ฝุ่นจากระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ ได้แก่ Baghouse ESP Cyclone Scrubber ที่ไม่ใช่ 19 80 01 (solid wastes
1328 19-80-03
โรงปรับคุณภาพของเสีย โรงบําบัดน้ำเสีย โรงผลิตน้ำประปา และ โรงผลิตน้ำใช้ อุตสาหกรรม (wastes from waste management facilities ของเสียจากการบําบัดอากาศเสียจากกระบวนการผลิตที่ไม่ได้ระบุไว้ในรหัสอื่น (wastes from air pollution control system not otherwise specified in the list) HM กากตะกอนจากระบบบําบัดมลพิษทางอากาศที่มีสารอันตราย (Sludges from air pollution control systems containing dangerous substances)
1329 19-80-04
โรงปรับคุณภาพของเสีย โรงบําบัดน้ำเสีย โรงผลิตน้ำประปา และ โรงผลิตน้ำใช้ อุตสาหกรรม (wastes from waste management facilities ของเสียจากการบําบัดอากาศเสียจากกระบวนการผลิตที่ไม่ได้ระบุไว้ในรหัสอื่น (wastes from air pollution control system not otherwise specified in the list) กากตะกอนจากระบบบําบัดมลพิษทางอากาศที่ไม่ใช่ 19 80 03 (Sludges from air pollution control systems other than those mentioned in 19 80 03)
1330 19-80-99
โรงปรับคุณภาพของเสีย โรงบําบัดน้ำเสีย โรงผลิตน้ำประปา และ โรงผลิตน้ำใช้ อุตสาหกรรม (wastes from waste management facilities ของเสียจากการบําบัดอากาศเสียจากกระบวนการผลิตที่ไม่ได้ระบุไว้ในรหัสอื่น (wastes from air pollution control system not otherwise specified in the list) ของเสียอื่นที่ไม่ได้ระบุข้างต้น (wastes not otherwise specified)