โปรแกรมค้นหารหัสกากอุตสาหกรรม

ประเภทธุรกิจของท่าน

กลุ่มธุรกิจของท่าน

คำค้นหา หรือ คีย์เวิร์ด
ลำดับ รหัส ประเภทธุรกิจ กลุ่มธุรกิจ กลุ่มธุรกิจย่อย
21 01-04-10
การสํารวจ การทําเหมืองแร่ การทําเหมืองหิน และการปรับสภาพแร่ธาตุโดยวิธีกายภาพและเคมี (Wastes resulting from exploration, mining, quarrying, physical and ของเสียจากการปรับสภาพแร่อโลหะโดยวิธีกายภาพและเคมี (wastes from physical and chemical processing of non-metalliferous minerals) ของเสียที่เป็นฝุ่นและผงอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ 01 04 07 (dusty and powdery wastes other than those mentioned in 01 04 07)
22 01-04-11
การสํารวจ การทําเหมืองแร่ การทําเหมืองหิน และการปรับสภาพแร่ธาตุโดยวิธีกายภาพและเคมี (Wastes resulting from exploration, mining, quarrying, physical and ของเสียจากการปรับสภาพแร่อโลหะโดยวิธีกายภาพและเคมี (wastes from physical and chemical processing of non-metalliferous minerals) ของเสียจากกระบวนการแปรสภาพแร่โปแตสและเกลือหิน ที่ไม่ใช่ 01 04 07 (wastes from potash and rock salt processing other than those mentioned in 01 04 07)
23 01-04-12
การสํารวจ การทําเหมืองแร่ การทําเหมืองหิน และการปรับสภาพแร่ธาตุโดยวิธีกายภาพและเคมี (Wastes resulting from exploration, mining, quarrying, physical and ของเสียจากการปรับสภาพแร่อโลหะโดยวิธีกายภาพและเคมี (wastes from physical and chemical processing of non-metalliferous minerals) หางแร่และของเสียอื่น ๆ จากการล้างและทําความสะอาดของแร่ธาตุ ที่ไม่ใช่ 01 04 07 (tailings and other wastes from washing and cleaning of minerals other than those mentioned in 01 04 07 and 01 04 11)
24 01-04-13
การสํารวจ การทําเหมืองแร่ การทําเหมืองหิน และการปรับสภาพแร่ธาตุโดยวิธีกายภาพและเคมี (Wastes resulting from exploration, mining, quarrying, physical and ของเสียจากการปรับสภาพแร่อโลหะโดยวิธีกายภาพและเคมี (wastes from physical and chemical processing of non-metalliferous minerals) ของเสียจากการตัดและเลื่อยหิน ที่ไม่ใช่ 01 04 07 (wastes from stone cutting and sawing other than those mentioned in 01 04 07)
25 01-04-99
การสํารวจ การทําเหมืองแร่ การทําเหมืองหิน และการปรับสภาพแร่ธาตุโดยวิธีกายภาพและเคมี (Wastes resulting from exploration, mining, quarrying, physical and ของเสียจากการปรับสภาพแร่อโลหะโดยวิธีกายภาพและเคมี (wastes from physical and chemical processing of non-metalliferous minerals) ของเสียอื่นที่ไม่ได้ระบุข้างต้น (wastes not otherwise specified)
26 01-05-04
การสํารวจ การทําเหมืองแร่ การทําเหมืองหิน และการปรับสภาพแร่ธาตุโดยวิธีกายภาพและเคมี (Wastes resulting from exploration, mining, quarrying, physical and โคลนและของเสียอื่น ๆ จากการขุดเจาะ (drilling muds and other drilling wastes) ของเสียและโคลนจากการขุดเจาะที่ใช้โคลนน้ำจืด (freshwater drilling muds and wastes)
27 01-05-05 การสํารวจ การทําเหมืองแร่ การทําเหมืองหิน และการปรับสภาพแร่ธาตุโดยวิธีกายภาพและเคมี (Wastes resulting from exploration, mining, quarrying, physical and โคลนและของเสียอื่น ๆ จากการขุดเจาะ (drilling muds and other drilling wastes) HA ของเสียและโคลนจากการขุดเจาะที่ใช้น้ำมัน (oil-containing drilling muds and wastes)
28 01-05-06 การสํารวจ การทําเหมืองแร่ การทําเหมืองหิน และการปรับสภาพแร่ธาตุโดยวิธีกายภาพและเคมี (Wastes resulting from exploration, mining, quarrying, physical and โคลนและของเสียอื่น ๆ จากการขุดเจาะ (drilling muds and other drilling wastes) HM ของเสียและโคลนจากการขุดเจาะ ที่มีสารอันตราย (drilling muds and other drilling wastes containing dangerous substances)
29 01-05-07 การสํารวจ การทําเหมืองแร่ การทําเหมืองหิน และการปรับสภาพแร่ธาตุโดยวิธีกายภาพและเคมี (Wastes resulting from exploration, mining, quarrying, physical and โคลนและของเสียอื่น ๆ จากการขุดเจาะ (drilling muds and other drilling wastes) ของเสียและน้ำโคลนจากการขุดเจาะที่ใช้แร่แบไรท์ ที่ไม่ใช่ 01 05 05 และ 01 05 06 (barite-containing drilling muds and wastes other than those mentioned in 01 05 05 and 01 05 06)
30 01-05-08 การสํารวจ การทําเหมืองแร่ การทําเหมืองหิน และการปรับสภาพแร่ธาตุโดยวิธีกายภาพและเคมี (Wastes resulting from exploration, mining, quarrying, physical and โคลนและของเสียอื่น ๆ จากการขุดเจาะ (drilling muds and other drilling wastes) ของเสียและน้ำโคลนจากการขุดเจาะที่ใช้คลอไรด์ที่ไม่ใช่ 01 05 05 และ 01 05 06 (chloride-containing drilling muds and wastes other than those mentioned in 01 05 05 and 01 05 06)
31 01-05-99 การสํารวจ การทําเหมืองแร่ การทําเหมืองหิน และการปรับสภาพแร่ธาตุโดยวิธีกายภาพและเคมี (Wastes resulting from exploration, mining, quarrying, physical and โคลนและของเสียอื่น ๆ จากการขุดเจาะ (drilling muds and other drilling wastes) ของเสียอื่นที่ไม่ได้ระบุข้างต้น (wastes not otherwise specified)
32 02-01-01
การเกษตรกรรม การเพาะปลูกพืชสวน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การทําป่าไม้ การล่าสัตว์ การประมง การแปรรูปอาหารต่าง ๆ (Wastes from agriculture, horticulture, aquaculture, forestry, hunting and fishing, food preparation and processing) ของเสียจากการเกษตรกรรม การเพาะปลูกพืชสวน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การทําป่าไม้ การล่าสัตว์ และการประมง (wastes from agriculture, horticulture, aquaculture, forestry, hunting and fishing) ตะกอนจากการล้างและทําความสะอาด (sludges from washing and cleaning)