โปรแกรมค้นหารหัสกากอุตสาหกรรม

ประเภทธุรกิจของท่าน

กลุ่มธุรกิจของท่าน

คำค้นหา หรือ คีย์เวิร์ด
ลำดับ รหัส ประเภทธุรกิจ กลุ่มธุรกิจ กลุ่มธุรกิจย่อย
81 02-04-81 การเกษตรกรรม การเพาะปลูกพืชสวน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การทําป่าไม้ การล่าสัตว์ การประมง การแปรรูปอาหารต่าง ๆ (Wastes from agriculture, horticulture, aquaculture, forestry, hunting and fishing, food preparation and processing) ของเสียจากการผลิตน้ำตาล (wastes from sugar processing) HA กระดาษกรองที่ปนเปื้อน lead subacetate (filter paper contaminated with lead subacetate)
82 02-04-82 การเกษตรกรรม การเพาะปลูกพืชสวน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การทําป่าไม้ การล่าสัตว์ การประมง การแปรรูปอาหารต่าง ๆ (Wastes from agriculture, horticulture, aquaculture, forestry, hunting and fishing, food preparation and processing) ของเสียจากการผลิตน้ำตาล (wastes from sugar processing) HA สารละลายที่ผ่านการกรองที่มี lead subacetate (filtrate containing lead subacetate)
83 02-04-99
การเกษตรกรรม การเพาะปลูกพืชสวน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การทําป่าไม้ การล่าสัตว์ การประมง การแปรรูปอาหารต่าง ๆ (Wastes from agriculture, horticulture, aquaculture, forestry, hunting and fishing, food preparation and processing) ของเสียจากการผลิตน้ำตาล (wastes from sugar processing) ของเสียอื่นที่ไม่ได้ระบุข้างต้น (wastes not otherwise specified)
84 02-05-01
การเกษตรกรรม การเพาะปลูกพืชสวน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การทําป่าไม้ การล่าสัตว์ การประมง การแปรรูปอาหารต่าง ๆ (Wastes from agriculture, horticulture, aquaculture, forestry, hunting and fishing, food preparation and processing) ของเสียจากการผลิตนมและผลิตภัณฑ์นม (wastes from the dairy products industry) วัสดุที่ไม่เหมาะสมสําหรับการบริโภค หรือแปรรูปต่อไป (materials unsuitable for consumption or processing)
85 02-05-02
การเกษตรกรรม การเพาะปลูกพืชสวน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การทําป่าไม้ การล่าสัตว์ การประมง การแปรรูปอาหารต่าง ๆ (Wastes from agriculture, horticulture, aquaculture, forestry, hunting and fishing, food preparation and processing) ของเสียจากการผลิตนมและผลิตภัณฑ์นม (wastes from the dairy products industry) กากตะกอนจากการบําบัดน้ำเสีย (sludges from on-site effluent treatment)
86 02-05-99
การเกษตรกรรม การเพาะปลูกพืชสวน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การทําป่าไม้ การล่าสัตว์ การประมง การแปรรูปอาหารต่าง ๆ (Wastes from agriculture, horticulture, aquaculture, forestry, hunting and fishing, food preparation and processing) ของเสียจากการผลิตนมและผลิตภัณฑ์นม (wastes from the dairy products industry) ของเสียอื่นที่ไม่ได้ระบุข้างต้น (wastes not otherwise specified)
87 02-06-01
การเกษตรกรรม การเพาะปลูกพืชสวน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การทําป่าไม้ การล่าสัตว์ การประมง การแปรรูปอาหารต่าง ๆ (Wastes from agriculture, horticulture, aquaculture, forestry, hunting and fishing, food preparation and processing) ของเสียจากการอบ และการผลิตขนม ขนมหวานหรือลูกกวาด (wastes from the baking and confectionery industry) วัสดุที่ไม่เหมาะสมสําหรับการบริโภค หรือแปรรูปต่อไป (materials unsuitable for consumption or processing)
88 02-06-02 การเกษตรกรรม การเพาะปลูกพืชสวน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การทําป่าไม้ การล่าสัตว์ การประมง การแปรรูปอาหารต่าง ๆ (Wastes from agriculture, horticulture, aquaculture, forestry, hunting and fishing, food preparation and processing) ของเสียจากการอบ และการผลิตขนม ขนมหวานหรือลูกกวาด (wastes from the baking and confectionery industry) ของเสียจากการใช้สารกันบูด (wastes from preserving agents)
89 02-06-03
การเกษตรกรรม การเพาะปลูกพืชสวน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การทําป่าไม้ การล่าสัตว์ การประมง การแปรรูปอาหารต่าง ๆ (Wastes from agriculture, horticulture, aquaculture, forestry, hunting and fishing, food preparation and processing) ของเสียจากการอบ และการผลิตขนม ขนมหวานหรือลูกกวาด (wastes from the baking and confectionery industry) กากตะกอนจากการบําบัดน้ำเสีย (sludges from on-site effluent treatment)
90 02-06-99
การเกษตรกรรม การเพาะปลูกพืชสวน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การทําป่าไม้ การล่าสัตว์ การประมง การแปรรูปอาหารต่าง ๆ (Wastes from agriculture, horticulture, aquaculture, forestry, hunting and fishing, food preparation and processing) ของเสียจากการอบ และการผลิตขนม ขนมหวานหรือลูกกวาด (wastes from the baking and confectionery industry) ของเสียอื่นที่ไม่ได้ระบุข้างต้น (wastes not otherwise specified)
91 02-07-01
การเกษตรกรรม การเพาะปลูกพืชสวน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การทําป่าไม้ การล่าสัตว์ การประมง การแปรรูปอาหารต่าง ๆ (Wastes from agriculture, horticulture, aquaculture, forestry, hunting and fishing, food preparation and processing) ของเสียจากการผลิตเครื่องดื่มทั้งที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ (ไม่รวมการผลิตเครื่องดื่มกาแฟ ชา และโกโก้) (wastes from the production of alcoholic and non-alcoholic beverages (except coffee ของเสียจากการล้าง การทําความสะอาด และการลดขนาดวัตถุดิบโดยวิธีเชิงกล การสับ (wastes from washing
92 02-07-02
การเกษตรกรรม การเพาะปลูกพืชสวน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การทําป่าไม้ การล่าสัตว์ การประมง การแปรรูปอาหารต่าง ๆ (Wastes from agriculture, horticulture, aquaculture, forestry, hunting and fishing, food preparation and processing) ของเสียจากการผลิตเครื่องดื่มทั้งที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ (ไม่รวมการผลิตเครื่องดื่มกาแฟ ชา และโกโก้) (wastes from the production of alcoholic and non-alcoholic beverages (except coffee ของเสียจากการกลั่นแอลกอฮอล์ (wastes from spirits distillation)